Ochrana osobných údajov

Firma 4People s.r.o ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.tvorive-hracky.sk (ďalej len Firma) kladie mimoriadny dôraz na bezpečnosť súkromia návštevníkov internetového obchodu https://www.tvorive-hracky.sk. Firma zhromažďuje len tie údaje, ktoré sú potrebné pre plnú registráciu a fakturáciu užívateľov. Údaje sú získavané od návštevníkov portálu dobrovoľne ich registráciou, alebo vyplnením objednávky.

GDPR tvorive-hracky.sk
GDPR tvorive-hracky.sk


Všetky údaje sú dôkladne zabezpečené proti zneužitiu neoprávnenou osobou. Prístup k údajom má len úzky okruh ľudí, alebo partnerov firmy. Údaje nie sú predajné, prenajímateľné tretej strane bez písomného súhlasu užívateľa alebo súdneho rozkazu.
Firma môže príležitostne použiť osobné údaje užívateľov ku skontaktovaniu sa s užívateľom (elektronicky-emailom, telefonicky), overenie potrieb užívateľa pre zlepšenie svojich produktov, služieb alebo informovania o novinkách, reklame.
Údaje, ktoré nemajú charakter osobných údajov (otázky, názory), nie sú považované za osobné informácie užívateľov a môžu byť použité pre zverejnenie bez akýchkoľvek záväzkov voči užívateľovi.
Internetový obchod môže obsahovať odkazy na iné stránky a servery, na ktorých nemusia platiť tieto zásady ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ e-shopu 4People s.r.o. na stránkach tvorive-hracky.sk IČO 47364777 sídlo Višňová 22, Dunajská Lužná spracováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia Obchodných podmienok, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov.

Základné ustanovenia

1.Správcom osobných údajov podľa paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je 4People s.r.o., IČO 47364777 so sídlom Višňová 22, Dunajská Lužná (ďalej len „Správca“);

2. Kontaktné údaje správcu sú: e-mail: info@tvorive-hracky.sk, tel.: 0915 996 079

3. Osobnými údajmi se rozumejú všetky informácie identifikujúce fyzickú alebo právnickú osobu.

Zdroje spracovávaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu so súhlasom poskytol kupujúci a ktoré správca získal na základe plnenia Kúpnej zmluvy a spracovaním elektronickej objednávky v internetovom obchode www.tvorive-hracky.sk

2. Správca spracováva len identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho nevyhnutné pre plnenie Kúpnej zmluvy

3. Správca spracováva osobné údaje za účelom dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov. Osobné údaje nebudú zverejňované a nebude dochádzať k prenosu do ďalších krajín.

Účel spracovania osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje kupujúceho z nasledujúcich dôvodov:

1. Za účelom registrácie na webovej stránke www.tvorive-hracky.sk podľa paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov

2. Za účelom vybavenia elektronickej objednávky kupujúceho (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo)

3. Za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom

4. Poskytnutia osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre plnenie kúpnej zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť.

Doba uchovávania osobných údajov

1. Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom a po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov je Správca povinný údaje zmazať.

Príjemci a spracovatelia osobných údajov

Treťou stranou, ktorá prijíma osobné údaje kupujúceho, sú subdodávatelia Správcu. Služby týchto subdodávateľov bezpodmienečne súvisia s úspešným plnením kúpnej zmluvy a elektronickej objednávky medzi správcom a kupujúcim.

Subdodávateľmi správcu sú:

  • Webnode AG (systém e-shopu)
  • Slovenská pošta (doručovacia služba)
  • Google Analytics (analýza webových stránok)
  • GLS Slovakia (doručovacia služba)

Práva kupujúceho

Podľa podmienok stanovených v Zákone má kupujúci právo:

1. Na prístup k svojim osobným údajom

2. Na opravu osobných údajov

3. Na vymazanie osobných údajov

4. Vzniesť námietku proti spracovaniu

5. Na prenositeľnosť údajov

6. Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na e-mailovej adrese: gdpr@tvorive-hracky.sk

7. Podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práva na ochranu osobných údajov.

Zabezpečenie osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia nutné k zabezpečeniu osobných údajov kupujúceho;

2. Správca prijal technické opatrenia pre zabezpečenie dátových úložísk osobných údajov, predovšetkým zabezpečenie prístupu k počítači heslom, používanie antivírusového programu a pravidelnú údržbu počítačov.

Záverečné ustanovenia

1. Odosielaním elektronickej objednávky na webovej stránke www.tvorive-hracky.sk potvrzuje kupujúci, že byl oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijíma;

2. S týmito pravidlami súhlasí kupujúci zaškrtnutím políčka v objednávke;

3. Správca je oprávnený tieto Pravidlá kedykoľvek zmeniť. Novú verziu Pravidiel je povinný zverejniť na svojej webovej stránke.


V Dunajskej Lužnej dňa 30.4.2019